Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE POJĘĆ

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „regulamin”) określa prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej na odległość przez sklep internetowy www.petratoth.sk (dalej również jako „sklep internetowy” i/lub „e-sklep”) i stanowi integralną część zawartej w ten sposób umowy kupna.
 2. Przez pojęcie sprzedawca rozumie się spółkę Petra Toth, s.r.o., z siedzibą pod adresem Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Republika Słowacka, REGON: 50 587 595, NIP: 2022614649, NIP-VAT: SK2120393121, wpisaną do rejestru handlowego sądu rejonowego w dziale Sro, pozycja nr 41998/N (dalej jako „administrator” lub „sprzedawca”).
 3. Przez pojęcie kupujący rozumie się osobę fizyczną lub osobę prawną, która jako konsument lub przedsiębiorca kupuje towar w sklepie internetowym.
 4. Przez pojęcie konsument zgodnie z § 2a ustawy nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa o ochronie konsumentów”) rozumie się osobę fizyczną, która w momencie zawarcia i wykonywania umowy konsumenckiej nie występuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczej, zatrudnieniem lub zawodem.
 5. Przez pojęcie przedsiębiorca zgodnie z § 2 ust. 2 ustawy nr 513/1991 Dz.U. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami (dalej jako „Kodeks handlowy") rozumie się osobę wpisaną do rejestru przedsiębiorców; osobę, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie udzielonego pozwolenia; osobę, która prowadzi działalność na podstawie innego uprawnienia w myśl odrębnych przepisów; osobę fizyczną wykonującą działalność rolniczą wpisaną do ewidencji w myśl odrębnych przepisów.
 6. Stosunki pomiędzy sprzedawcą a kupującym, który jest konsumentem nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają właściwym przepisom ustawy nr 40/1964 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej jako „Kodeks cywilny”), ustawy nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów podczas sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza punktem handlowym oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
 7. Stosunki pomiędzy sprzedawcą a kupującym, który jest przedsiębiorcą nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają właściwym przepisom ustawy nr 513/1991 Dz.U. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
 8. Przez towar rozumie się produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.petratoth.sk.

2. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 1. Kupujący może zamówić towar znajdujący się w ofercie sklepu internetowego www.petratoth.sk przez poprawne wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym lub przesłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej info@petratoth.sk.
 2. Warunkiem ważności zamówienia złożonego drogą elektroniczną jest prawidłowe wypełnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracji oraz podanie prawdziwych danych, w tym kontaktu telefonicznego.
 3. Prawidłowo wypełnione zamówienie uznaje się za propozycję umowy. Wszystkie otrzymane zamówienia elektroniczne i zamówienia przesyłane na adres poczty elektronicznej info@petratoth.sk uznaje się za wiążące. Wysyłając zamówienie, kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i warunkami reklamacji.
 4. Zatwierdzone przez sprzedawcę zamówienie (lub jego część) uznaje się za wiążące i w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę pomiędzy stronami umowy zostaje zawarta umowa kupna. Automatyczna wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, którą kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej niezwłocznie po wysłaniu zamówienia nie stanowi wiążącego potwierdzenia zamówienia.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny do czasu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego części, jeżeli
  1. Nie ma możliwości wiążącego potwierdzenia zamówienia kupującego, np. z powodu podania przez kupującego błędnego numeru telefonu lub nieznanego adresu poczty elektronicznej).
  2. Kupujący w przeszłości nie odebrał towaru lub w inny sposób naruszył regulamin.
  3. Towar nie jest już produkowany lub dostępny albo nastąpiła istotna zmiana ceny towaru. W takim wypadku sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia dalszego postępowania. Jeżeli kupujący opłacił już część lub całość zamówienia, niniejsza kwota zostanie mu zwrócona na rachunek bankowy lub przesłana pod wskazany adres w terminie 15 dni kalendarzowych.

4. CENA TOWARU

 1. Ceny towaru w sklepie internetowym są podane w walucie EUR i zawierają VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 2. Koszt dostawy i pakowania określono w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
 3. Towar w obniżonych cenach w sklepie internetowym jest wyraźnie oznakowany symbolem „OBNIŻKA”, a obniżone ceny obowiązują do wyprzedania zapasów i/lub w okresie wskazanym przy obniżonej cenie. Obok obniżonej ceny podana jest także wcześniejsza cena towaru.
 4. Kupujący jest informowany o końcowej cenie podczas wypełniania formularza zamówienia, przed jego wiążącym potwierdzeniem.
 5. Dokumentem stanowiącym potwierdzenie sprzedaży towaru jest faktura dołączana do każdej przesyłki i służąca jako dokument dostawy.

5. KOSZT DOSTAWY I PAKOWANIA

 1. Sprzedawca nie pobiera opłaty za pakowanie.
 2. Koszty dostawy towaru są dostępne na: https://www.petratoth.sk/pl/dostawa.

6. WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Kupujący zaznacza w zamówieniu wybraną metodę płatności – za pośrednictwem PayPal, kartą kredytową za pośrednictwem TrustCard lub płatność przy odbiorze.
 2. Jeżeli kupujący wybierze płatność kartą kredytową za pośrednictwem PayPal lub TrustCard, a cena nie zostanie opłacona w całości, sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę lub odmówić dostawy towaru do czasu jej opłacenia.

7. WARUNKI DOSTAWY

 1. Towar zamówiony przez kupującego zostanie dostarczony w zależności od jego dostępności oraz możliwości sprzedawcy w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.
 2. Przy każdym towarze znajduje się informacja o jego dostępności. Jeżeli kupujący zamówił towar, który momencie zamówienia był wyprzedany, sprzedawca ma prawo wydłużyć czas dostawy, o czym poinformuje kupującego; jeżeli towar zamówiony przez kupującego nie jest już produkowany, sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym kupującego i w terminie 14 dni zwraca kupującemu opłaconą cenę towaru lub zaliczkę na poczet towaru, o ile obie strony nie uzgodnią świadczenia zastępczego.
 3. Kupujący jest informowany o wszelkich zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczną. Status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się w systemie.
 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu wskazanym z zamówieniu. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez kupującego w miejscu wskazanym w zamówieniu, sprzedawcy przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą zamówionego towaru, a ponadto sprzedawca ma prawo odmówić wysyłki towaru zamówionego w kolejnym zamówieniu z powodu nieodebrania wcześniejszego zamówienia.
 5. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego w momencie jego odbioru i opłacenia pełnej ceny zakupu.
 6. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS pod adres wskazany przez kupującego w zamówieniu.
 7. Dostawy towaru na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw są realizowane wyłącznie po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez kupującego ceny dostawy i ewentualnych dodatkowych warunków dostawy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia dostawy lub utraty przesyłki z winy przewoźnika lub z powodu wystąpienia nieprzewidywalnej i nieodwracalnej przeszkody.
 9. Jeżeli przesyłka z zamówionym towarem zostanie zwrócona na adres sprzedawcy jako niedoręczona z przyczyn leżących po stronie kupującego (np. błędny adres, kupujący nieumyślnie lub celowo nie odebrał przesyłki), sprzedawca kontaktuje się z kupującym drogą elektroniczną, informując o dalszym sposobie postępowania w związku z zamówionym towarem. Jeżeli kupujący poprosi o ponowne wysłanie przesyłki, sprzedawca dolicza koszty dostawy ponoszone w związku z ponowną dostawą, w takiej samej kwocie jak poprzednio. Jeżeli kupujący nie ponosił kosztów dostawy, zostanie obciążony kosztami dostawy zależnie od wybranego sposobu dostawy.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów dostawy są dostępne na: https://www.petratoth.sk/pl/dostawa.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy przez kupującego, który jest konsumentem reguluje ustawa nr 102/2014 Dz.U., z późniejszymi zmianami.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W tym celu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje jej unieważnieniem z mocą wsteczną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszelkie płatności otrzymane od niego na podstawie umowy kupna lub w związku z nią, w tym inne koszty i opłaty. Dopóki kupujący nie zwróci towaru sprzedawcy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności kupującemu w rozumieniu poprzedniego ustępu.
 5. Po odstąpieniu od umowy kupujący odsyła sprzedawcy nieużywany i nieuszkodzony towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (razem z ulotką) wraz z fakturą.
 6. Jeśli sprzedawca wraz z zamówionym towarem prześle kupującemu upominki rzeczowe, kupujący przyjmuje do wiadomości, że umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedawcą a kupującym jest powiązana z umową kupna. W momencie odstąpienia kupującego od umowy kupna w rozumieniu § 7 ustawy nr 102/2014 Dz.U., z późniejszymi zmianami, umowa darowizny wygasa, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych upominków rzeczowych razem z towarem.

9. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 1. Kupujący może reklamować wyłącznie towar zakupiony w sklepie internetowym www.petratoth.sk.
 2. Gwarancja wynosi 24 miesiące od daty odbioru towaru przez kupującego. (Towar zakupiony przez osobę prawną lub osobę fizyczną, której nadano REGON jest objęty 12-miesięczną gwarancją licząc od daty odbioru towaru.)
 3. Gwarancja nie obejmuje wad towaru spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym przechowywaniem lub uszkodzeniem towaru przez kupującego.
 4. Kupujący składa reklamację przez wypełnienie protokołu reklamacji i przesłanie go przez swoje konto na www.petratoth.sk i odesłanie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres sprzedawcy: Petra Toth, s.r.o., Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Republika Słowacka lub przez wypełnienie formularza reklamacji załączonego do przesyłki wraz z zamówionym towarem i dowodem zakupu i przesłanie go na adres sprzedawcy. Więcej informacji na https://www.petratoth.sk/pl/wymiana-i-zwrot-towaru.
 5. Jeśli wadę można usunąć, kupującemu przysługuje prawo do jej bezpłatnego i należytego usunięcia w stosownym terminie, sprzedawca zaś zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia takiej wady.
 6. Jeśli wady towaru nie można usunąć i uniemożliwia ona należyte używanie towaru, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu w odniesieniu do wad możliwych do usunięcia, jeśli kupujący z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad nie może należycie używać towaru.
 7. Jeśli wad nie można usunąć, kupującemu przysługuje prawo do stosownej obniżki ceny.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru, jednak nie później niż 30 dni od daty jego otrzymania.
 9. Konsument może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem naprawy, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą a kupującym mogą być rozstrzygane polubownie lub na drodze pozasądowej. W tym celu można się kontaktować ze sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: info@petratoth.sk.
 10. Jeżeli strony umowy nie dojdą do porozumienia w przedmiocie sporu, konsument może zwrócić się do Słowackiej Inspekcji Handlowej (Slovenská obchodná inšpekcia) jako jednego z podmiotów ADR w celu wszczęcia sporu zgodnie z procedurą określoną w § 12 ustawy nr 391/2015 Dz.U., z późniejszymi zmianami. W razie zainteresowania sądowym rozstrzygnięciem sporu pomiędzy sprzedawcą a kupującym, każdej ze stron umowy przysługuje prawo wniesienia pozwu o rozstrzygnięcie sporu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu w Republice Słowackiej.
 11. Wszelkie zawiadomienia i inne czynności, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub uzgodnieniami pomiędzy stronami umowy mają być dokonywane na piśmie lub zostaną dokonane na piśmie, będą kierowane pod ostatni znany adres drugiej strony.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego jako osoby, której dane dotyczą zgodnie z ustawą nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 2. Podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z kupującym sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego jako osoby, której dane dotyczą bez zgody kupującego, a przetwarzanie danych osobowych kupującego jest konieczne do wykonywania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron umowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego i/lub osoby, której dane dotyczą w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z § 11 ustawy nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych, której osoba ta udzieliła mu w tym celu przy zamawianiu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.petratoth.sk, przy rejestracji w sklepie internetowym na www.petratoth.sk lub w inny odpowiedni sposób. Przez zaznaczenie odpowiedniego pola osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez sprzedawcę jej danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w związku z działaniami sprzedawcy polegającymi na przesyłaniu informacji o nowościach, ofertach promocyjnych, konkursach organizowanych przez sprzedawcę oraz przetwarzanie ich w systemie informatycznym w celach marketingowych i organizacji konkursów. Osoba, której dane dotyczą udziela sprzedawcy niniejszej zgody na czas określony, do czasu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Po zrealizowaniu celu przetwarzania sprzedawca niezwłocznie zapewnia usunięcie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając stosowne pismo na adres siedziby sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej info@petratoth.sk. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od otrzymania odwołania zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał danych osobowych kupującego osobom trzecim z wyjątkiem przewoźników zewnętrznych, którym dane te są przekazywane w celu realizacji dostawy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w wersji opublikowanej w serwisie sklepu internetowego na dzień złożenia zamówienia przez kupującego, który akceptuje regulamin bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli kupujący uważa, że jego prawa konsumenta zostały naruszone, zgodnie z ustawą nr 391/2015 Dz.U. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów ma prawo zwrócić się do podmiotu ADR w celu rozstrzygnięcia sporu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 15.02.2017 r.


ORGAN NADZORU:

Slovak Trade Inspection
STI Inspectorate for Bratislava region

Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax 02/58 27 21 70